کامنت ارزان

(هر 1000 کامنت)
60 هزارتومان
  • کامنت رندوم
  • برای IGTV اعمال نمی شود
  • 5 درصد کامنت بیشتر

کامنت ایرانی دلخواه

(هر عدد)
800 تومان
  • برای IGTV اعمال می شود
  • حداکثر 10 کا برای هرپست
  • 5 درصد کامنت بیشتر

کامنت ایرانی رندوم

(هر عدد)
800 تومان
  • برای IGTV اعمال می شود
  • حداکثر 10 کا برای هرپست
  • 5 درصد کامنت بیشتر