ممبر اد اجباری

(کانال و گروه)
25 هزار تومان
  • اعمال بین 12 تا 24 ساعت
  • حداکثر 10 کا
  • 5 درصد ممبر بیشتر